درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


پلاسموسیتها از کدام یک از سلول های زیر مشتق می شوند؟

1 ) ماکروفاژها
2 ) ماستوسیتها
3 ) لنفوسیت های T
4 ) لنفوسیت های B