درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تعداد یا درصد کدامیک از لنفوسیتهای B در گردش خون محیطی بیشتر است؟

1 ) آنهایی که در غشا خود IgM  مونومر دارند
2 ) آنهایی که در غشا خود IgM پنتامر دارند
3 ) آنهایی که در غشا خود IgG دارند
4 ) آنهایی که در غشا خود IgA مونومر دارند