درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت B در همه محل های زیر می تواند با آنتی ژن برخورد کند بجز:

1 ) پلاک های پییر
2 ) مغز استخوان
3 ) غده های لنفاوی
4 ) طحال