درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مولکول CD19 بر سطح کدام سلول ها یافت می شود؟

1 ) لنفوسیت T
2 ) لنفوسیت B
3 ) لنفوسیت T کمکی
4 ) همه لنفوسیت ها