درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در مراحل مختلف تکامل یک لنفوسیت B کدام ویژگی سلول ثابت می ماند؟

1 ) میل ترکیبی آنتی بادی تولیدی
2 ) نوع کلاس ایمونوگلوبولین تولیدی
3 ) ویژگی آنتی بادی برای آنتی ژن
4 ) شکل ظاهری سلول