درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سایتوکاین های زیر نقش فرو تنظیمی (down regulation) برای پاسخ ایمنی ناشی از سایتوکاین های TH1 را دارد؟

1 ) IL - 5
2 ) IL - 6
3 ) IL - 9
4 ) IL - 10