درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


سایتوکاین های اصلی موثر در تبدیل آنتی بادی (switching) به IgA و IgE کدامند؟

1 ) IL - 2 و IL - 10
2 ) IL - 2 و IFN - gamma
3 ) IL - 10  و IL - 12
4 ) IL -4  و IL - 5