درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام دسته از سایتوکاین های زیر بر پاسخ های ایمنی اثر مهاری دارند؟

1 ) IL - 4 و IL - 2
2 ) IL - 1 و IL - 3
3 ) TNF - alpha و IL - 5`
4 ) TGF - beta و IL - 10