درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


دو سایتوکاینی که باعث شروع به کار سلول های B برای تولید IgE می گردند کدامند؟

1 ) TNF و IL -6
2 ) IL - 11 و IL - 8
3 ) IL - 4 و IL - 13
4 ) IL - 18 و IL - 12