درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام گزینه زیر صحیح است؟

1 ) قارچها دارای ریبوزوم 70s هستند
2 ) باکتریها دارای دستگاه گلژی هستند
3 ) قارچ ها فا قد غشای هسته هستند
4 ) باکتریها هاپلوئید هستند