درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


فقدان کدام یک از سایتوکاین های زیر تکثیر لنفوسیت های T و پاسخ CMI را مختل میکند؟

1 ) IL - 2
2 ) IL - 4
3 ) IL - 3
4 ) IL - 13