درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سایتوکاین های زیر توسط سلول TH2 تولید می شود؟

1 ) IL - 4
2 ) IFN - gamma
3 ) IL - 2
4 ) TNF - beta