درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سایتوکاین های زیر لنفوسیت های T را به سوی فعالیت زیر گروه TH1 می برد؟

1 ) IL - 4
2 ) IL - 5
3 ) IL - 10
4 ) IL - 12