درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سایتوکاین های زیر در تشکیل فرایند التهاب مشارکت دارد؟

1 ) IL - 2
2 ) IL - 5
3 ) IL - 10
4 ) IFN - gamma