درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سایتوکاین های زیر پاسخ ایمنی سلولی را در جهت یک پاسخ موثر ایمنی بخش پیش می برد؟

1 ) IL- 4
2 ) IL - 10
3 ) IFN - gamma
4 ) IL - 3