درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


اینترفرون گاما موجب فعال شدن همه سلول های زیر می شود بجز:

1 ) سلول TH2
2 ) سلول NK
3 ) سلول T - CD8
4 ) ماکروفاژ