درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


اینترفرون گاما همه ویژگی های زیر را دارد بجز:

1 ) سایتوکاینی از گروه TH1 می باشد
2 ) ماکروفاژها برای آن رسپتور دارند
3 ) در دفاع علیه عفونت های داخل سلولی سهم بسزایی دارند
4 ) موجب افزایش تولید آنتی بادی از کلاس IgE می گردد