درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سایتوکاین های زیر در زمره سایتوکاین های TH2 طبقه بندی می شود و در کاهش فعالیت سایتوکاین های TH1 نقش دارد؟

1 ) IL - 2
2 ) IL - 4
3 ) IL - 8
4 ) IFN - gamma