درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از سایتوکاین های زیر باعث افزایش لنفوسیت های T می شود که آنتی ژن را شناسایی کرده اند؟

1 ) IL - 2
2 ) IL - 6
3 ) IL - 8
4 ) IL - 10