درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


همه خصوصیات زیر در مورد سیانوباکتریها صحیح است بجز:

1 ) نام قبلی آنها جلبکهای سبز - آبی بود
2 ) دارای ریبوزوم 70s هستند
3 ) از یوکاریوتها محسوب می شوند
4 ) فا قد عشای هسته هستند