درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تولید و ترشح کدام گروه از سایتوکاین ها نمایانگر فعالیت لنفوسیت های TH1 می باشد؟

1 ) IL - 4 و IL - 10
2 ) IFN - gamma و IL - 2
3 ) IL - 6 و IL - 13
4 ) IL - 5 و IL - 3