درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام سایتوکاین در آلرژیها از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

1 ) IL - 2
2 ) IL - 4
3 ) IL - 6
4 ) IL - 8