درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سایتوکاین های زیر سبب جلب و کموتاکسی سلول های فاگوسیت به محل عفونت باکتریال می گردد؟

1 ) IL - 8
2 ) selectin
3 ) IFN - alpha
4 ) IFN - gamma