درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام گروه از سایتوکاین ها در ایجاد التهاب موثرترند؟

1 ) TNF و IL - 8
2 ) INF-gamma و IL - 2
3 ) TNF و IL - 4
4 ) IFN - beta و IL -10