درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام سایتوکاین در مهار پاسخ های ایمنی از تاثیر بیشتری برخوردار است؟

1 ) IL - 1
2 ) TNF - alpha
3 ) IL - 10
4 ) IFN - gamma