درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام سایتوکاین ها در ایجاد تب نقش دارند؟

1 ) INF - alpha و INF - beta
2 ) IL - 4 و IL - 5
3 ) TNF - alpha  و IL - 1
4 ) IL - 2 و IL - 8