درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام سایتوکاین ها در ایجاد پاسخ فاز حاد موثرند و توسط کدام سلول ها تولید می شوند؟

1 ) IL -  8 و IL - 10  / لنفوسیت ها و نوتروفیلها
2 ) IL - 3 و IL - 5 / ائوزینوفیلها
3 ) IL - 2 و IL - 4  / لنفوسیت T
4 ) IL - 1 و IL - 6  / ماکروفاژها