درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام مورد در مورد اینترلوکین - یک نادرست است؟

1 ) توسط لنفوسیت های T ساخته می شود
2 ) توسط ماکروفاژ تولید می شود
3 ) موجب افزایش پروتئین های فاز حاد می شود
4 ) موجب بروز تب می شود