درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ویژگی های زیر توانایی زیادی را به پروکاریوتها در شرایط مختلف اکولوژیک می دهد؟

1 ) وجود سانتریول ها
2 ) پتانسیل متابولیکی وسیع
3 ) همراهی هیستونها با DNA
4 ) دارا بودن ریبوزوم 80s