درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام سلول اینترلوکین - یک را تولید میکند؟

1 ) لنفوسیت های T h
2 ) لانگرهانس
3 ) لنفوسیت های Ts
4 ) لنفوسیت های بزرگ گرانول دار