درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام پروتئین تنظیم کننده را مونوسیت ها و ماکروفاژها سنتز می کنند؟

1 ) پرفورین
2 ) سایتوکاین
3 ) لیمفوکاین
4 ) مونوکاین