درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ویژگی های زیر در مورد اینترلوکین - 1 صادق است؟

1 ) موجب افزایش CRP می شود
2 ) موجب تب می شود
3 ) موجب نوتروفیلی می شود
4 ) تمام موارد