درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام سایتوکاین در تولید IgE نقش دارد؟

1 ) IL - 2
2 ) IL - 4
3 ) IL - 10
4 ) IL - 12