درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


اینترلوکین - 2 به وسیله کدام سلول تولید می شود؟

1 ) لنفوسیت T
2 ) ماست سل
3 ) ماکروفاژ
4 ) نوتروفیل