درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام سایتوکاین سبب تبدیل سلول های T به سلول های TH1 می شود؟

1 ) IL - 6
2 ) IL - 8
3 ) IL - 10
4 ) IL - 12