درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


سلول های TH1 با ترشح کدام یک از سایتوکاین های زیر باعث افزایش فعالیت ماکروفاژها می گردند؟

1 ) IL - 3
2 ) IL - 1
3 ) INF - gamma
4 ) IL - 4