درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام سایتوکاین عمدتا در فعال کردن سلول های NK نقش دارد؟

1 ) IL - 4
2 ) IL - 8
3 ) IL - 12
4 ) IL - 10