درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آرکئی باکترها فاقد کدام یک از ترکیبات زیر هستند؟

1 ) اسید نوکلئیک
2 ) پپتیدوگلیکان
3 ) لیپوپروتئین
4 ) فسفولیپید