درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سایتوکاین های زیر در فراخوانی ائوزینوفیل ها در آلرژی تنفسی نقش دارد؟

1 ) IL - 1
2 ) IL - 3
3 ) IL - 4
4 ) IL - 5