درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از اینترلوکین های زیر در تکثیر و تزاید لنفوسیت های T پس از شناسایی آنتی ژن نقش عمده تری ایفا میکند؟

1 ) IL - 2
2 ) IL - 6
3 ) IL - 10
4 ) IL - 4