درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سایتوکاین های زیر موجب افزایش فعالیت ماکروفاژها و سلول های NK می شود؟

1 ) IL - 10
2 ) اینترفرون گاما
3 ) IL - 3
4 ) IL - 7