درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از عوامل زیر در تولید و افزایش ایمونوگلوبولین E نقش دارد؟

1 ) IL - 4
2 ) INF - gamma
3 ) IL - 2
4 ) TNF - alpha