درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


با عدم تولید کدام یک از اینترلوکین های زیر تکثیر لنفوسیت های T و پاسخ CMI مختل می شود؟

1 ) IL - 2
2 ) IL - 5
3 ) IL - 3
4 ) IL - 4