درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


برای تمایز و تکامل سلول های میلوسیت مغز استخوان به سلول های چند هسته گردش خون محیطی کدام یک از موارد زیر ضروری است؟

1 ) ایمونوگلوبولین ها
2 ) فاکتور تحریک کننده کلونی
3 ) کورتیکوستروئید
4 ) اپی نفرین