درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


اینترلوکین-1 توسط کدام یک ساخته می شود؟

1 ) منوسیت / ماکروفاژ
2 ) پلاسموسیت
3 ) لنفوسیت های T
4 )  لنفوسیتهای B