درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تولید کدام یک از مواد زیر در بدن موجب بروز تب می شود؟

1 ) IL - 1
2 ) IL - 2
3 ) هیستامین
4 ) آنتی بادی از کلاس IgE