درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر در ازدیاد و تکثیر لنفوسیت T ضرورت تام دارد؟

1 ) اینترفرون
2 ) پروستاگلاندین
3 ) اینترلوکین 2
4 ) C3 کمپلمان