درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سیانو باکتریها با داشتن ....قادر به فتوسنتز هستند

1 ) کلروفیل الفا
2 ) کلروفیل b
3 ) باکتریوکلروفیل a
4 ) باکتریوکلروفیل d