درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


فاکتور فعال کننده ماکروفاژ توسط کدام یک از سلول های زیر ترشح می شود؟

1 ) ماکروفاژها
2 ) لنفوسیتهای T
3 ) لنفوسیتهای B
4 ) نوتروفیل ها