درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام سایتوکاین موجب افزایش تولید CRP می شود؟

1 ) IL - 2
2 ) TGF - بتا
3 ) TNF - آلفا
4 ) IFN - گاما